۱۳۹۵ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

MOV04071pi=3.154700538379

False teaching of science in history: محیط یک مربع می تواند با پیرامون پر شمار مستطیل بر...

False teaching of science in history: محیط یک مربع می تواند با پیرامون پر شمار مستطیل بر...: ولی تنها محیط یک مربع با پیرامون یک دایره و محیط یک مثلث متساوی الاضلاع برابر نقطه به نقطه  است . این مطلب را دانشمندان نمی دانند.و روح شا...

محیط یک مربع می تواند با پیرامون پر شمار مستطیل برابر و مساوی نقطه به نقطه باشد.

ولی تنها محیط یک مربع با پیرامون یک دایره و محیط یک مثلث متساوی الاضلاع برابر نقطه به نقطه  است .
این مطلب را دانشمندان نمی دانند.و روح شان هم  از این موضوع خبر ندارد..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379False teaching of science in history: VIDEO0193 pi=3.154700538379

False teaching of science in history: VIDEO0193 pi=3.154700538379

False teaching of science in history: محور مختصلت دکارت بهیچ روی در هندسه کاربرد ندارد.

False teaching of science in history: محور مختصلت دکارت بهیچ روی در هندسه کاربرد ندارد.: محور مختصات دکارت قادر نیست برای نقاط بهم پیوسته یک خط هندسی طول و عرض تعین کند.. محور مختصات نمی تواند یک کمان 90 درجه را بر روی یک محور ...

محور مختصات دکارت بهیچ روی در هندسه کاربرد ندارد.

محور مختصات دکارت قادر نیست برای نقاط بهم پیوسته یک خط هندسی طول و عرض تعین کند..
محور مختصات نمی تواند یک کمان 90 درجه را بر روی یک محور انطباق نقطه به نقطه دهد..
محور مختصات دکارت فاقد ارزش علمی است .
www.dinbali.com

pi=3.154700538379

۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

False teaching of science in history: دکارت کثیف با محور مختصات احمقانه اش علم و دانش ری...

False teaching of science in history: دکارت کثیف با محور مختصات احمقانه اش علم و دانش ری...: خیانت دکارت نسبت به جامعه بشری غیر قابل بخشش است . محور مختصات دکارتی مجهولات مرا باید پاسخگو باشد یا دانسته های مراتکرار کن...

False teaching of science in history: آموزش های غلط علمی در طول تاریخ

False teaching of science in history: آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: کسانی که به علم و دانش خیانت کرده اند باسند و مدرک معرفی می کنم. 1-) ارشمیدس با خطکش دو نشان و کسر بی هویت بیست و دو هفتم خیانت به جه...

False teaching of science in history: در کشور عقب مانده ما از جهان سوم 500 سال است که عل...

False teaching of science in history: در کشور عقب مانده ما از جهان سوم 500 سال است که عل...:  در کشور عقب مانده ما از جهان سوم 500 سال است که عل... : به کارهای عظیم من و توجه مسئولین مراجعه کنید جلوی چاپ کتاب علمی تحقیقی تخصصی به خ...

VIDEO0194 pi=3.154700538379

False teaching of science in history: دکارت کثیف با محور مختصات احمقانه اش علم و دانش ری...

False teaching of science in history: دکارت کثیف با محور مختصات احمقانه اش علم و دانش ری...: خیانت دکارت نسبت به جامعه بشری غیر قابل بخشش است . محور مختصات دکارتی مجهولات مرا باید پاسخگو باشد یا دانسته های مراتکرار کند.؟ نوآوری دک...

دکارت کثیف با محور مختصات احمقانه اش علم و دانش ریاضی راسد کرد

خیانت دکارت نسبت به جامعه بشری غیر قابل بخشش است .
محور مختصات دکارتی مجهولات مرا باید پاسخگو باشد یا دانسته های مراتکرار کند.؟
نوآوری دکارت با محور مختصات .شبیه نو اوری ارشمیدس با خطکش دو نشان است .
هردو با این نوآوری های بی اساس حماقت و بلاهت خود را ثابت کرده اند.
هرچند دانشمندان و اساتید احمق تر متوجه کار این دو نشده اند..
هندسه به سبب تجریدی شهودی بودن سراسر مملو کشفیات است .
در مقابل حساب به دلیل تجریدی صرف بودن محروم ازکشفیات است و باید به تئوری و نظریه قناعت کند.
آنکه فهم این معنا کند کبریت احمر است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538

VIDEO0193 pi=3.154700538379

VIDEO0193 pi=3.154700538379

VIDEO0192 pi=3.154700538379

۱۳۹۵ فروردین ۸, یکشنبه

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ


کسانی که به علم و دانش خیانت کرده اند باسند و مدرک معرفی می کنم.
1-) ارشمیدس با خطکش دو نشان و کسر بی هویت بیست و دو هفتم خیانت به جهان علم و دانش کرده و ما خیانت او را مشروح در you  tuob نشان داده ایم
www.dinbali.com
pi=3.154700538
VIDEO0189 pi=3.154700538379

VIDEO0188 pi=3.154700538379

VIDEO0188 pi=3.154700538379

MOV04070 pi=3.154700538379