۱۳۹۵ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

MOV04071pi=3.154700538379

False teaching of science in history: محیط یک مربع می تواند با پیرامون پر شمار مستطیل بر...

False teaching of science in history: محیط یک مربع می تواند با پیرامون پر شمار مستطیل بر...: ولی تنها محیط یک مربع با پیرامون یک دایره و محیط یک مثلث متساوی الاضلاع برابر نقطه به نقطه  است . این مطلب را دانشمندان نمی دانند.و روح شا...

محیط یک مربع می تواند با پیرامون پر شمار مستطیل برابر و مساوی نقطه به نقطه باشد.

ولی تنها محیط یک مربع با پیرامون یک دایره و محیط یک مثلث متساوی الاضلاع برابر نقطه به نقطه  است .
این مطلب را دانشمندان نمی دانند.و روح شان هم  از این موضوع خبر ندارد..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379False teaching of science in history: VIDEO0193 pi=3.154700538379

False teaching of science in history: VIDEO0193 pi=3.154700538379

False teaching of science in history: محور مختصلت دکارت بهیچ روی در هندسه کاربرد ندارد.

False teaching of science in history: محور مختصلت دکارت بهیچ روی در هندسه کاربرد ندارد.: محور مختصات دکارت قادر نیست برای نقاط بهم پیوسته یک خط هندسی طول و عرض تعین کند.. محور مختصات نمی تواند یک کمان 90 درجه را بر روی یک محور ...

محور مختصات دکارت بهیچ روی در هندسه کاربرد ندارد.

محور مختصات دکارت قادر نیست برای نقاط بهم پیوسته یک خط هندسی طول و عرض تعین کند..
محور مختصات نمی تواند یک کمان 90 درجه را بر روی یک محور انطباق نقطه به نقطه دهد..
محور مختصات دکارت فاقد ارزش علمی است .
www.dinbali.com

pi=3.154700538379