۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

در کشور عقب مانده ما از جهان سوم 500 سال است که عل...

 در کشور عقب مانده ما از جهان سوم 500 سال است که عل...: به کارهای عظیم من و توجه مسئولین مراجعه کنید جلوی چاپ کتاب علمی تحقیقی تخصصی به خاطر چند مدرک زنده گرفته شده استwww.dinbali.com

در کشور عقب مانده ما از جهان سوم 500 سال است که علم و دانش مرده است

به کارهای عظیم من و توجه مسئولین مراجعه کنید
جلوی چاپ کتاب علمی تحقیقی تخصصی به خاطر چند مدرک زنده گرفته شده است
www.dinbali.com

استاد عدد رسم کن معنی تعریف را نفهمیده است.

اگر می فهمید که عدد را رسم نمی کرد

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: اموزش غلط مخرب است

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: اموزش غلط مخرب است: استاد تعریف Sin ..Cos را نفهمیده است www.dinbali

اموزش غلط مخرب است

استاد تعریف Sin ..Cos را نفهمیده است
www.dinbali

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: ترسیم نا موفق استاد در رسم

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: ترسیم نا موفق استاد در رسم: ترسیم 5 ضلعی موفق نیست چون شکاف دارد تا امروز کسی متعرض نشده است . به عبارتی کسی نفهمیده که 5ضلعی منتظم رسم نشده است

ترسیم نا موفق استاد در رسم


ترسیم 5 ضلعی موفق نیست چون شکاف دارد
تا امروز کسی متعرض نشده است .
به عبارتی کسی نفهمیده که 5ضلعی منتظم رسم نشده است

۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: این مغز استادی است که عدد را رسم کرده است

این مغز استادی است که عدد را رسم کرده است


آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: حماقت و بلاهت نزدمدرسین و اساتید تمامی ندارد

حماقت و بلاهت نزدمدرسین و اساتید تمامی ندارد


ابلهانی که آموزش احمقانه می دهند


تراوشات مغزی یک ابله


سند حماقت

این سند بلاهت افرادی است که عدد رارسم می کنند.
www.dinbali.com

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: میزان حماقت یک استاد ابله

میزان حماقت یک استاد ابله


میزان استادی یک ابله


کار شکنی های علنی

در شکل قبلی عدد را از روی ضلع مثلث قائم الزاویه بر می دارید.تا کثافت کاری آشکار نشود.. عدد 5 را می گویم.
رسم به آن ظرافت مرا آنقدر بی قواره بزرگ می کنید تا توی ذوق بینده بزند .
من هم دارم که در جای مخصوص وسر بزنگاه آن چنان توی کاسه شما بریزم که نتوانید جمع کنید .
www.dinbali.com


آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: من بااین شکل بسیارساده ولی علمی کسرسنجشی C / d ...

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: من بااین شکل بسیارساده ولی علمی کسرسنجشی C / d ...: تمام ابزار های تخریب دست شما است . همه علم . زیرکی .تیز هوشی .علم و خلاقیت هم دست من است کدام پیروز می شویم .زمان می خواهد. www.dinbali....

من بااین شکل بسیارساده ولی علمی کسرسنجشی C / d را حل کردم

تمام ابزار های تخریب دست شما است .
همه علم . زیرکی .تیز هوشی .علم و خلاقیت هم دست من است
کدام پیروز می شویم .زمان می خواهد.
www.dinbali.com


آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: استاد و مربی ابله

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: استاد و مربی ابله: این استاد برای طول اضلاع مثلث قائم الزاویه رعایت نظم و ترتیب رانکرده است . از روی شکم و فضولات معدی عدد تعین کرده و استعمال کرده است www....

استاد و مربی ابله

این استاد برای طول اضلاع مثلث قائم الزاویه رعایت نظم و ترتیب رانکرده است .
از روی شکم و فضولات معدی عدد تعین کرده و استعمال کرده است
www.dinbali.com

استاد مدرس ابله

بدون تفکر اعداد مطلق راروی اضلاع مثلث قائم الزاویه قرار داده است.
اصلا" رعایت طول ضلع ها و اعداد مطلق رانکرده است.
از روی شکم نه از روی عقل باری بهر جهت رفع مسئولیت کرده است.
ریاست علوم ایالت متحده آمزیکا در یاب .تحویل بگیر.
www.dinbali.com

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: اشکال هندسی را خوب نشناخته ایم .

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: اشکال هندسی را خوب نشناخته ایم .: یکی از اشکال معتبر هندسی که مثلث قائم الزاویه است را بخوبی درک و فهم نکرده ایم . www.dinbali.com

اشکال هندسی را خوب نشناخته ایم .

یکی از اشکال معتبر هندسی که مثلث قائم الزاویه است را بخوبی درک و فهم نکرده ایم .
www.dinbali.com