۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

استاد عدد رسم کن معنی تعریف را نفهمیده است.

اگر می فهمید که عدد را رسم نمی کرد

۱ نظر: