۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

در کشور عقب مانده ما از جهان سوم 500 سال است که عل...

 در کشور عقب مانده ما از جهان سوم 500 سال است که عل...: به کارهای عظیم من و توجه مسئولین مراجعه کنید جلوی چاپ کتاب علمی تحقیقی تخصصی به خاطر چند مدرک زنده گرفته شده استwww.dinbali.com

۱ نظر: