۱۳۹۵ فروردین ۸, یکشنبه

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ


کسانی که به علم و دانش خیانت کرده اند باسند و مدرک معرفی می کنم.
1-) ارشمیدس با خطکش دو نشان و کسر بی هویت بیست و دو هفتم خیانت به جهان علم و دانش کرده و ما خیانت او را مشروح در you  tuob نشان داده ایم
www.dinbali.com
pi=3.154700538
۱ نظر: